Woningbouwcorporaties en –verenigingen en
Van Ree & Van Driel

Over de hoofdprestaties (van maatschappelijke en sociale aard) van woningbouwcorporaties en –verenigingen is geen BTW verschuldigd. Het is echter voor u directeur, bestuurder of controller, uiterst belangrijk zich te realiseren dat niet alle activiteiten van uw organisatie onder de BTW-vrijstelling vallen. Dit geldt met name voor allerlei nevenactiviteiten, zoals bijvoorbeeld zorg- en serviceverlening aan huurders.

Niet alle activiteiten binnen een woningbouwcorporatie of -vereniging zijn dus per definitie vrijgesteld van BTW. Door periodiek de activiteiten van uw instelling te (laten) beoordelen voorkomt u dat de belastingdienst achteraf bij een controle belaste activiteiten constateert en vervolgens over een periode van maximaal 5 jaar kan naheffen over deze activiteiten.

De andere kant is dat het zinvol kan zijn om te beoordelen of een activiteit die normaliter onder de vrijstelling valt, kan kwalificeren als een met BTW belaste prestatie. Het gevolg hiervan is dat u BTW dient af te dragen over de omzet uit hoofde van deze activiteit, maar dat u ook de BTW die u in rekening is gebracht kunt aftrekken. In bepaalde situaties (bijvoorbeeld onderhoud en nieuwbouw) kan de aftrekbare BTW veel hoger zijn dan de af te dragen BTW. Dit biedt u reële en legale mogelijkheden voor besparingen.

Als we het hebben over ontwikkeling van onroerende zaken, al dan niet als commerciële activiteit, is een juiste planning en uitvoering van activiteiten van uiterste belang om tot een optimale belastingdruk te komen voor wat betreft de BTW en de overdrachtsbelasting. Het is raadzaam u al in een vroegtijdig stadium te laten adviseren over de risico’s en mogelijkheden die bij de ontwikkeling van onroerende zaken aan de orde komen. U heeft dan namelijk nog de mogelijkheid de gang van zaken te beïnvloeden. Een voorbeeld is sloopwerkzaamheden: Geheel of gedeeltelijk slopen kan totaal andere BTW-gevolgen hebben!

Van Ree & Van Driel BTW-specialisten adviseert en begeleidt instellingen zonder winstoogmerk in het algemeen, en woningbouwcorporaties en -verenigingen in het bijzonder, bij de bepaling van hun BTW-positie. Daarbij worden uw huidige BTW-risico’s in kaart gebracht en wordt aangegeven welke mogelijkheden er voor u zijn om een ander zodanig te organiseren dat u in de toekomst minder BTW betaalt en/of het risico op naheffingen en boetes minimaliseert. Veelal is dit een kwestie van zo goed mogelijk repareren en vervolgens tijdig anticiperen. Tijdig anticiperen is met name van belang in de hierna genoemde gevallen waarin mogelijk BTW te besparen is.

Gevallen waarin mogelijkheden zijn om BTW te besparen zijn onder meer:

  • nieuwbouw
  • projectontwikkeling
  • verbouwing van onroerende zaken
  • exploiteren van restaurants

Gevallen waarin reële risico’s zijn van BTW-naheffingen en -boetes

  • uitlenen van eigen personeel aan andere instellingen
  • uitlenen van eigen personeel aan derden
  • andere dienstverlening naast verhuur
  • aangaan van samenwerkingsverbanden

Bij veel BTW-aspecten speelt ook de overdrachtsbelasting een rol. Deze beide belastingen worden door ons integraal benaderd. Voor andere belastingen, zoals de vennootschapsbelasting, kunnen wij binnen onze groep een beroep doen op andere specialisten.

Van Ree & Van Driel zorgt ervoor dat u uw BTW-risico’s zo veel als mogelijk beperkt (risico’s ombuigt naar zekerheden) en dat u uw kansen om BTW te besparen maximaal benut en omzet in opbrengsten. Uw beleid wordt BTW-proof en problemen cq. tekortkomingen worden in gezamenlijk overleg met de belastingdienst naar tevredenheid opgelost. Graag stellen wij onze expertise ook aan u en uw organisatie beschikbaar.