Onderwijsinstellingen en Van Ree & Van Driel

Het verstrekken van onderwijs door daartoe bestemde inrichtingen, zoals omschreven in de wetten die onderwijs regelen, is vrijgesteld van omzetbelasting.

Toch heeft u als directeur, bestuurder of controller wel te maken met de BTW. Op veel van de door de onderwijsinstelling gemaakte kosten zit namelijk BTW. Deze is voor de instelling niet aftrekbaar en betekent dat u, in vergelijking met het bedrijfsleven, met een hogere kostprijs te maken heeft. Indien het mogelijk zou zijn deze kostprijs te verlagen, schept dat ruimte voor extra activiteit of kwaliteit. Dit is de ene kant van de zaak. De andere kant is dat bepaalde nevenactiviteiten niet vallen onder de vrijstelling voor onderwijsactiviteiten. Hierdoor is het risico aanwezig dat u met naheffingen en boetes geconfronteerd kan worden vanwege het feit dat u geen BTW hebt afgedragen terwijl u dat wel had moeten doen.

Van Ree & Van Driel BTW-specialisten adviseert en begeleidt instellingen zonder winstoogmerk in het algemeen, en onderwijsinstellingen in het bijzonder, bij de bepaling van hun BTW-positie. Daarbij worden uw huidige BTW-risico’s in kaart gebracht en wordt aangegeven welke mogelijkheden er voor u zijn om een en ander zodanig te organiseren dat u in de toekomst minder BTW betaalt en/of het risico op naheffingen en boetes minimaliseert. Veelal is dit een kwestie van zo goed mogelijk repareren en vervolgens tijdig anticiperen. Tijdig anticiperen is met name van belang in de hierna genoemde gevallen waarin mogelijk BTW te besparen is.

Gevallen waarin mogelijkheden zijn om BTW te besparen zijn onder meer:

  • nieuwbouw
  • herinrichting van scholen
  • verbouwing van onroerende zaken
  • exploiteren van kantines
  • niet-onderwijsgerelateerde activiteiten, zoals de verhuur van gebouwen aan derden

Gevallen waarin reële risico’s zijn van BTW-naheffingen en -boetes

  • uitlenen van eigen personeel
  • vervaardigen van eigen materialen
  • aangaan van samenwerkingsverbanden

Verschillende van de hiervoor genoemde punten kunnen ook spelen bij onderwijsgerelateerde instellingen, zoals bijvoorbeeld schoolbegeleidingsdiensten, opleidingsinstituten etc.

Van Ree & Van Driel zorgt ervoor dat u uw BTW-risico’s zo veel als mogelijk beperkt (risico’s ombuigt naar zekerheden) en dat u uw kansen om BTW te besparen maximaal benut en omzet in opbrengsten. Uw beleid wordt BTW-proof en problemen cq. tekortkomingen worden in gezamenlijk overleg met de belastingdienst naar tevredenheid opgelost. Graag stellen wij onze expertise ook aan u en uw organisatie beschikbaar.