Overheidsinstellingen en Van Ree & Van Driel

Overheidsinstellingen kunnen, als het om de BTW-heffing gaat, in diverse hoedanigheden optreden: Als overheid of als ondernemer.

Indien als overheid opgetreden wordt, heeft dit tot gevolg dat als zodanig verrichte diensten niet onder de BTW-heffing vallen. Ook heeft de betreffende instelling dan in principe geen recht op aftrek van BTW. Toch werkt de BTW bij het optreden als overheid niet kostprijsverhogend. Dit omdat een overheidsinstelling de in rekening gebrachte BTW als het ware kan terugvragen via het BTW-compensatiefonds.

Indien als ondernemer opgetreden wordt, is gewoon de Wet Omzetbelasting van toepassing. Het hangt dan van de prestatie af of deze belast of vrijgesteld is en dat is vervolgens weer bepalend voor de vraag of er recht is op aftrek van BTW.

Voor de prestaties van een overheidsinstelling is het daarom van belang de prestaties te kwalificeren. Deze kwalificatie is uitermate complex, mede doordat de rechtspraak op dit punt voortdurend in beweging is.

Vanuit de bestuurlijke lagen van een overheidsinstelling kunnen diverse ideeën en plannen worden gelanceerd. Vaak spelen de BTW-mogelijkheden en –risico’s daarbij niet de hoofdrol, terwijl dit voor het bijhorende financiële gedeelte grote gevolgen heeft.

Gevallen waarin mogelijkheden zijn om BTW te besparen zijn onder meer:

  • nieuwbouw van diverse voorzieningen op het gebied van onderwijs, sport, gezondheid en welzijn
  • projectontwikkeling in en herinrichting van gebieden
  • verbouwing van onroerende zaken die eigendom zijn van gemeente
  • exploitaties van de hiervoor genoemde voorzieningen
  • exploitatie van parkeergarages

Gevallen waarin reële risico’s zijn van BTW-naheffingen en –boetes:

  • uitlenen van eigen personeel aan andere instellingen
  • uitlenen van eigen personeel aan derden
  • aangaan van samenwerkingsverbanden en/of participeren in stichtingen/ rechtspersonen
  • integratieheffing

Van Ree & Van Driel zorgt ervoor dat u uw BTW-risico’s zo veel als mogelijk beperkt (risico’s ombuigt naar zekerheden) en dat u uw kansen om BTW te besparen maximaal benut en omzet in opbrengsten. Uw beleid wordt BTW-proof en problemen cq. tekortkomingen worden in gezamenlijk overleg met de belastingdienst naar tevredenheid opgelost. Graag stellen wij onze expertise ook aan u en uw organisatie beschikbaar.