Instellingen in de gezondheidszorg en Van Ree & Van Driel

Het verplegen en verzorgen van personen die in een instelling zijn opgenomen is vrijgesteld van omzetbelasting. In de rechtspraak is het begrip instelling inmiddels redelijk omlijnd. Voorbeelden hiervan zijn: ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, huisartsenposten en internaten.

Het is voor u, als directeur, bestuurder of controller van een zorginstelling, uiterst belangrijk zich te realiseren dat de BTW-vrijstelling niet voor de instelling als geheel geldt, maar voor de reeds genoemde activiteiten verpleging en verzorging. Veel zorginstellingen zijn in de afgelopen jaren tijdens belastingcontroles op een pijnlijke wijze achter dit gegeven gekomen.

Niet alle activiteiten binnen een instelling zijn dus per definitie vrijgesteld van BTW. Denk bijvoorbeeld aan administratieve dienstverlening aan derden. Het is niet logisch dat als een administratiekantoor deze activiteit verricht, wel BTW is verschuldigd, terwijl dit bij een zorginstelling niet het geval is.

Door periodiek de activiteiten van uw instelling te (laten) beoordelen, voorkomt u dat de belastingdienst achteraf bij een controle belaste activiteiten constateert en vervolgens over een periode van maximaal 5 jaar kan naheffen over deze activiteiten.

De andere kant is dat het zinvol kan zijn om te beoordelen of een activiteit die normaliter onder de vrijstelling valt, kan kwalificeren als een met BTW belaste prestatie. Het gevolg hiervan is dat u BTW afdraagt over de omzet uit hoofde van deze activiteit, maar dat u ook de BTW die u in rekening is gebracht, kunt aftrekken. In bepaalde situaties (bijvoorbeeld nieuwbouw) kan de aftrekbare BTW veel hoger zijn dan de af te dragen BTW. Dit biedt u reële en legale mogelijkheden voor besparingen.

Van Ree & Van Driel BTW-specialisten adviseert en begeleidt instellingen zonder winstoogmerk in het algemeen, en zorginstellingen in het bijzonder, bij de bepaling van hun BTW-positie. Daarbij worden uw huidige BTW-risico’s in kaart gebracht en wordt aangegeven welke mogelijkheden er voor u zijn om een en ander zodanig te organiseren dat u in de toekomst minder BTW betaalt en/of het risico op naheffingen en boetes minimaliseert. Veelal is dit een kwestie van zo goed mogelijk repareren en vervolgens tijdig anticiperen. Tijdig anticiperen is met name van belang in de hierna genoemde gevallen waarin mogelijk BTW te besparen is.

Gevallen waarin mogelijkheden zijn om BTW te besparen zijn onder meer:

  • nieuwbouw
  • verbouwing van onroerende zaken
  • exploiteren van restaurants
  • niet-zorggerelateerde activiteiten, zoals de verhuur van gebouwen aan derden

Gevallen waarin reële risico’s zijn van BTW-naheffingen en -boetes

  • uitlenen van eigen personeel aan andere instellingen
  • uitlenen van eigen personeel aan derden
  • andere dienstverlening naast verpleging en verzorging
  • aangaan van samenwerkingsverbanden
  • verstrekken van maaltijden aan bewoners en andere zorgcliënten

Van Ree & Van Driel zorgt ervoor dat u uw BTW-risico’s zo veel als mogelijk beperkt (risico’s ombuigt naar zekerheden) en dat u uw kansen om BTW te besparen maximaal benut en omzet in opbrengsten. Uw beleid wordt BTW-proof en problemen cq. tekortkomingen worden in gezamenlijk overleg met de belastingdienst naar tevredenheid opgelost. Graag stellen wij onze expertise ook aan u en uw organisatie beschikbaar.